Poštovani,

sukladno odluci Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje, a u skladu sa predmetnim Pravilnikom, 5. Kongres radiološke tehnologije vrednuje se kao domaći kongres sa međunarodnim sudjelovanjem te se sudionicima koji su članovi Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika dodjeljuje kako slijedi:

  • 10 bodova za pasivno sudjelovanje
  • 15 bodova za aktivno sudjelovanje
  • aktivno sudjelovanje kao pozvani predavač donosi dodatna 2 boda po kategorijama
  • pravo na vrednovanje aktivnog sudjelovanja imaju prva 3 autora
  • ostalim autorima se dodaje 1 bod više po kategorijama za pasivno sudjelovanje
  • koautorima sažetaka ili postera, u slučaju da nisu bili prisutni na Kongresu, dodjeljuju se bodovi kao za pasivno sudjelovanje
  • članovi Znanstvenog i Organizacijskog odbora boduju se kao aktivni sudionici Kongresa.

Za ostvarivanje prava na bodove nije potrebno dostavljati Pojedinačne zahtjeve za vrednovanje trajnog usavršavanja već bodovanje slijedi automatski na temelju registracije sudionika i prijave radova (autori/koautori).